Witamy Cię na stronie firmy

Hazet

Polityka informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych jest Pan  Zdzisław Gorzkiewicz  wspólnik Spółki Cywilnej PHUP HAZET Halina i Zdzisław Gorzkiewicz z siedzibą w Rzgowie ul. Ogrodowa 41.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia lub w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora na podstawie ar. 6 ust. 1 lit f) rozporządzenia.
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych, kancelarie prawne, banki,
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o prawny interes administratora,
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w określonym zakresie oraz wymogiem ustawowym w pozostałej części.  Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową realizacji umowy,
  8. Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym  celu niż ten, w jakim zostały zebrane